People in Action - Web Guide: Ecology, Solidarity...
New - Web Guide: Ecology, Solidarity,
Personal Growth, Social Change, Countries ...
Shopping Guide: Books, DVD, Music ... - Español
Contents, Index, Random - Board - Donate, About
People in Action: Message Board: Web Guide: World: Europe: Netherlands  
More

Netherlands
Message board, and more on Netherlands ->
Websites
Messages
Related topics:   Europe   Europe

Board Search | Last Day, Three Days, Week | Log In | Log Out | Register | Profile | Tree | Help

Earth, the blue marble (west), by NASA Goddard Space Flight Center Earth, Pacific Ocean, from the Galileo spacecraft, by NASA/JPL Earth, South America, from the Galileo spacecraft, by NASA/JPL Earth, India and Australia, from the Galileo spacecraft, by NASA/JPL

The People in Action Community has moved to:

peopleinaction.com/community


Joseph Wilde-Ramsing
Visitor
May 16, 2004 - 01:36   Edit Post Delete Post Move Post (Moderator/Admin Only)
I'm moving to Utrecht, Netherlands in September, 2004, and am looking for a job in the NGO/non-profit sector. I have a Master's degree in political science from Tulane University in the USA. I'm especially interested in environment/energy and human rights issues. Anyone have any suggestions?

DHEA
Visitor
Dec 10, 2004 - 22:35   Edit Post Delete Post Move Post (Moderator/Admin Only)
DHEA

(Dehydroepiandrosterone)

het anti-verouderings-hormoon

Deze studie staat ook open voor mensen die niet hiv-gdinfecteerd zijn.

Wat is DHEA.

DHEA is een van de mannelijke geslachtshormonen, welke geproduceerd wordt door de bijnieren. Er zijn meer dan 2.500 studies over gepubliceerd. Algemeen wordt dit hormoon beschouwd als het hormoon dat direct samenhangt met de meeste verouderingsprocessen. DHEA is verantwoordelijk voor een aamal zaken die te maken hebben met gezondheid en ouderdom. Een groot en snel groeicnd aantal wetenschappelijke onderzoeken laten een verband zien tussen de hoeveelheid DHEA in iemands bloed als voorspellende factor voor het optreden van allerlei degeneratie-processen, zoals hart~ en vaatziekten, suikerziekte, kanker, geheugenstoornissen - en mogelijk de veroudering zelf.

Wat doet DHEA.

DHEA-levels gaan naar beneden als iemand ouder wordt. Op 80-jarige leeftijd produceer je nog maar 10 -20% van de hoeveelheid DHEA, die ie rond jc twintigste maakt (Orentreich, 1984). Studies hebben een direct verband aangetoond tussen hoeveelheden DHEA in je bloed en de weerstand tegen vele ziektes.

Er is een lange Iiist van ziektes waarbij (de afwezigheid van) DHEA een belangrijke rol speelt. Naast de reeds genoernde lijkt DHEA werkzaam bij auto-immuun-zicktes, Lupus Erythematosus (LE), chronisch vermoeidheid-syndroom, osteoporose, herpes 11 infecties, Epstein Barr-virusinfectie, allerlei bacteri& infecties. Daarnaast heeft DHEA werking op de psyche en bevordert het de emotionele stabiliteit, werkt gunstig bij depressies, evenals bij stress, bevordert de werking van het geheugen en helpt geestelijke aftakeling te voorkomen.

Een hele kleine greep uit de vele studies naar de werking van DHEA: .

T lymfocieten hebben een speciale DHEAreceptor. Bij activering reguleren deze de produktie van IL2 (Interleukine 2), welke belangrijk is voor de vermenigvuldiging van de z.g. 'vreetcellen' (Meike, 1992).

De onderdrukking van T- en B-cellen en daarmee de anti stoffen-produktie als gevolg van mediecijngebruik werd weer normaal na toediening van DHEA (Rasm ussen, 199 1).

In een studie met NZ13-muizen (dat zijn muizen met een volledig gestoord immuumsysteem) werd de ontwikkeling van de auto- immuunziekte Lupus Erythematose significant verbeterd door behandeling met DHEA (Lucas, 1985).

Bescherming van de Thymus-klier:


DHEA
Visitor
Dec 10, 2004 - 22:36   Edit Post Delete Post Move Post (Moderator/Admin Only)
Bescherming van de Thymus-klier:

De belangrijkste cellen van het immuunsysteem zijn de T-cellen. De T4-cellen zijn 'de detectives' en de T8 zijn de 'vreetcellen'. Deze cellen ondergaan in de thymus een 'leerproces', waarbij ze bun functie verwerven. De 'T' van deze cellen is dan ook afkomstig van de 'T' van Thymus. Naarmate iemand ouder wordt, krimpt de thymus en neemt de immuunfunctie af. Dit wordt geassocicerd met verhoogde vatbaarheid voor bacteridle en virale

infecties. DHEA beschermt de thymusklier door het krimpingproces af te remmen. In een studie zag men verhoogde werking van de thymus, waardoor circulerende T-cellen effectiever reageerden nadat de thymus met DHEA was behandeld (Wiedmeicr, 1991). De werking van Dexamethasone, een stof die zorgt voor cen verhoogde afsterving van thymuscellen, werd in dit opzicht succesvol tegengegaan, als DHEA voorafgaande aan de toediening van Dexamethasone werd gegeven (Blauwer, 1991).

Een aantal doktoren gelooft dat DHEA de thymus kan regenereren, maar het bewijs hiervoor kon door ons (nog) niet teruggevonden worden in de (meer dan 2.500) publikaties over DHEA.

Overgewicht en Suikerziekte, Vetvermindering en Spiervorming:

DHEA werd gegeven aan vijf volwassen mannen met een normaal gewicht. Ze kregen 1.600 mg per dag gedurende 28 dagen. Hun eetgewoontes en lichamelijke activitciten moesten gedurende die periode ongewijzigd blijven. Na afloop van deze studie bleek dat 3 1 % van bun lichaarnsvet zich had omgezet in spiermassa (Nester, 1988). DHEA in een hoge dosis was dus in staat orn spiervorming te doen plaatsvinden zonder dat deze proefpersonen daarvoor een sportschool bezochten.

Een van de meest intrigerende effecten van DHEA is het vermogen om gewichtsverlies, vnl. in de vorm van vetweefsel, te doen optreden bij dieren in het laboratorium, zelfs als je die dieren net zoveel voedsel geeft als ze willen hebben. Deze merkwaardige ontdekking van Dr. Arthur Schwarz van de 'Temple University Medical School' in Philadelphia USA, in de tachtiger jaren veroorzaakte een enorme belangstelling naar de mogelijkheden van DHEA orn deze stof ook te gebruiken als vermageringstherapie voor mensen.

Verhoogd gebruik van energie wordt geacht een van de manieren te zijn waarop DHEA het lichaamsgewicht reduceert. In een studie met ratten bleek DHEA een verhoogde lever-glucose-oxijade samen met gereduceerde gluconeogenese teweeg te brengen (McInthosh, 1991). Vetvorming en suikerziekte worden gekenmerkt door verhoogde gluconcogenese-niveaus.

Een aantal doctoren meldt dat hun suikerpatienten minder insuline nodig hebben als ze met DHEA worden behandeld.

Ratten, die genetisch voorbestemd waren om suikerziekte te krijgen, ontwikkelden deze ziekte niet als ze DHEA leregen, noch liepen ze schade op aan de 'eilandjes van Langerhans', die verantwoodelijk zijn voor de algifte van insuline door de pancreas (Gordon, 1987).

Recente studies laten zien dat dezelfde soort ratten na behandeling verhoogde serotonine-levels in de hypothalamus van de hersenen hadden, resulterende in verhoogde cholectokinine (CCK), het hormoon dat het welbevinden regelt. CCK reduceert iemands behoefte aan voedsel door tijdig een gevoel van verzadiging op te wekken.

Een andere manier waarop DHEA vetvorming tegengaat is door het blokkeren van de activiteiten van de glucocorticoide-ge'induceerde enzymen, cyrosine aminotransferase en ornithine decarboxylase in ratten, die genetisch gemanipuleerd waren orn Yetzucht te krijgen. Dit resulteerde in cen substantidle reductie van het gewicht van deze beesten (Wright, 1992).

Als ze DHEA kregen, werden genetisch tot vetzucht voorbesternde muizen net zo slank als gewone muizen, onafhankelijk hun eetgewoontes (Yen, 1977).


DHEA
Visitor
Dec 10, 2004 - 22:38   Edit Post Delete Post Move Post (Moderator/Admin Only)
Mogelijk andere mechanieken van DHEA om vetvorming tegen te gaan zijn verbeterde intercellulaire stofwisseling via de mitochondria, en verbeterde thyrnushormoon-funktie en protemesynthese. Naast de remmende werking op vet-aanmaak en opslag, werkt DHEA op het verbruiken van energie, in plaats van dat deze wordt opgeslagen.

Het dichtslibben van bloedvaten wordt in direct verband gebracht met verlaagde DHEA-levels. In een studie verminderde de cholesterolaanslag na behandeling met DHEA met 50% ten opzichte van cen controlegroep, die niet behandeld werd. (Gordon, 1988). Deze bevinding is ondermeer van belang voor mensen, die een bypass operatic hegben gehad, aangezien de nieuwe bloedvaten neiging hebben orn sneller dicht te taken. UitSebreide studies over een periode van meer dan twintig jaar lieten zien, dat DHEA levels lager waren bij mensen, die stierven aan hart- en vaatziekten dan bij een controle groep (LaCroix, 1992).

DHEA en sport:

DHEA is tot nu toe weinig bestudeerd, maar veel gebruikt in Amerika (sportscholen) vanwege het vermogen om spiergroei te bevorderen bij (matige tot stevige) krachtsinspanning in hoeveelheden van 50 tot 2.500 mg per dag. Er is geen duidelijke standaard over de toe te passen hoeveelheden. Nader onderzoek is daarom noodzakclijk. Wij zullen proberen, als er voldoende animo voor deelriame uit de hock van sportbeoefenaren is, om dit onderwerp mee te nemen in onze eindanalyses.

Effecten tegen kanker:

Epidemologische studies hebben aangetoond dat het risico op het ontwikkelen van vele verschillende soorten kankers direct gerelareerd is aan de serum- of urine levels van DHEA of DHEA-sulfaat. Bij proefflieren heeft DHEA het ontstaan van vele soorten - spontaan of chemisch veroorzaakte - kanker weten te voorkomen. Gepubliceerd zijn: voorkomen van kanker van de dikke darm (Schulz, 1992), idem longlcanker (Pashko, 1984), huidkanker (Pashko, 1985) en evenzo spontaan viraal geinduceerde borstkanker (Schwarz, 1981).

Tot de verschillende soorten kanker met name bij de mens, die geassocicerd worden met lage levels DHEA behoren: darmkanker (Gordon, 1993), prostaatkanker (Stahl, 1992), blaaskanker (Gordon, 1992) en borstkanker (Bulbrook, 1971).

De hypothese dat DHEA vervorming reint door gereduceerde activiteit van het enzym G61'DH is vaak bestudeerd als mogelijk mechanisme voor de anti-kanker-werking van DHEA. Vanwege de gelijkenis van DHEA met andere 'seks-hormoned was er een zekere bezorgdheid dat DHEA mogelijk vergroting van de prostaat zou kunnen veroorzaken. Dit was echter niet het geval (Regelson, 1988). Echter orndat DHEA voor een deel wordt omgezet in testosteron (het mannelijke geslachtshormoon) bestaat er een reden tot voorzichtigheid als er prostaat-abnormaliteiten bestaan. Deze komen frequenter voor bij mannen boven de 50 jaar, dan bij jongere mensen. Echter de omzetting van testosteron naar dyhydrogtestosterone, verantwoordelijk voor de problemen met de prostaat, en dan met name kanker, kan worden voorkomen door gelijktijdig Proscar of soortgelijke medicatie te gebruiken. Dierstudies hebben laten zien dat DHEA het ontstaan van borstkanker kan blokkeren, maar tevens - als er reeds sprake is van borstkanker - deze kan stimuleren !!!!! (Regelson, 1990). Overigens kan het hersenhormoon Melatonine de mogelijke borstkankerwerking van grotere hoeveelheden DHEA voorkomen.


DHEA
Visitor
Dec 10, 2004 - 22:39   Edit Post Delete Post Move Post (Moderator/Admin Only)
DHEA in hoeveelbeden groter dan 25 tot 50 mg per dag kan daarom beter niet zonder regelmatige begeleiding van een ter zake deskundige arts worden gebruikt.

Invloed van DHEA op hersenen en libido:

DHEA speelt een belangrijke rol bij het onderhoud en het functioneren van zenuwcellen. DHEA-toediening zou verlies en/of vernietiging van zenuwcellen met name in de hersenen kunnen tegengaan, waardoor ziektes zoals Alzheimer en Parkinson kunnen worden tegengegaan of afgerernd (Bologna, 1987).

Het leerproces is afhankelijk van DHEA-levels in de hersenen. In een studie met inuizen waren zelfs hele kleine hoeveelheden DHEA in staat urn geheugenverlies ongedaan te maken en het langetermijn-geheugen te bevorderen (Roberts, 1987). DHEA verbeterde het geheugen van oude inuizen tot het niveau van jonge mnizen (Bologna, 1987).

Aangezien DHEA voor een deel wordt omgezet tot testosteron herstelt dagelijkse inname van DHEA de geslachrsdrift die als gevolg van verouderingsprocessen is afgenomen. Bovendien bdinvloedt DHEA, als zijnde een van de mannelijke geslachtshormonen, ook op meer directe wijze het libido.

DHEA en Aids:

Het teruglopen van de hoeveelheid DHEA in het bloed van icmand met HIV is cen goede marker voor de omslag van de symptoomloze periode naar aids (Brind, juni 1996). Vrijwel hetzelfde werd gezien door een Nederlands onderzoekteam o.l.y. de internist Jan Willem Mulder (Mulder, 1991), die bovendien verder onderzoek naar de mogelijk positieve effecten van DHEA op het verloop van de HIV-infectic adviseerden.

DHEA blokkeerde in vitro (in het laboratorium) de replicatie van het HIV-virus en er was geen verschil in remming tussen 'gewoon' (wild type) en AZT resistente virussen (Y;ang, 1994).

Gedurende vier maanden kregen 31 mensen met HIV, DHEA in doseringen varierende van 750 tot 2.250 mlg per dag. Er werden geen bijwerkingen gezien (Dyner, 1993). Hieruit zou gecon~ cludeerd kunnen worden dat hoge doses DHEA

gedurende langere tijd toegediend kunnen worden zonder dat de patient daar nadelige gevolgen van ondervindt. Nader onderzoek is gewenst en zal onderdeel gaan uitmaken van ons studieprogramma.

Tijdens de Internationale Aids Conferentie in Japan in 1994 werd een studie gepresenteerd waarbij tien mensen met HIV DHEA kregen samen met diverse standaard therapiedn (AZT, ddC, DDI). Negen patidriten toonden een significante stijging in T4 en T8 cellen, waarvan meer dan 25% met hun T4 cellen omhoog gingen (Buggy, 1994). Soortgelijke resultaten werden waargenomen door Dyner en zijn collega~s (Int. Aids Con£, 1990), die bovendien constateerden dat langdurige toediening van grotere hoeveelheden geen noemenswaardige bijwerking opleverde.

Het is blijkbaar niet alleen een harder werkend immuunsysteem dat verantwoordelijk is voor de positieve resultaten met DHEA, Een laboratoriumstudie toonde aan dat DHEA ook de reproductie van HIV kan remmen (via de Long Terminal Repeat - een essenticel deel van het HIV-virus voor diens reproduktie) (Yang en Schwartz, 1993).

Verder bleek dat vrijwel alle onderzoekers in de door ons geraadpleegde literatuur het erover eens waren dat toevoeging van DHEA bij mensen met een HIV-infectie therapeutisch nut zou moeten hebben.


DHEA
Visitor
Dec 10, 2004 - 22:40   Edit Post Delete Post Move Post (Moderator/Admin Only)
Recent is bekend geworden dat sommige van de nieuwe aids-remmers (protease-remmers) gebruik maken van een enzym (het cytochrome P-450) dat nodig is voor de aanmaak in het lichaam van DHEA. De verwachting is dat dit zou kunnen resulteren in daardoor nog eens extra verlaagde DHEA-levels bij patienten die protease-remmers gebruiken. Hierdoor wordt ook de aanmaak van IL2 geremd.

Tijdens de Wereld Aids Conferentie juli '96 in Vancouver werd een studie gepresenteerd, waarbij HIV geinfecteerde mensen, die twee maal daags 600 mlg DHEA kregen, de hoeveelheid virus in bun bloed met inaar liefst 90% (dit wordt 1 log genoemd) zagen dalen, ZONDER dat er andere medicijnen gebruikt werden! De afweer van deze mensen uitgedrukt in aantallen T4-cellen lag tussen de 50 en 300 per MM3 . Er werden geen negatieve bijwerkingen gevonden.

De Stichting Fight for Life:

Voor de Stichting Fight for Life meer dan voldoende redenen om eens wat meer over DHEA te willen weten. Sinds haar start in september'90 is de ambitie van de Stichting Fight for Life steeds geweest om betere en minder schadelijke therapidn tegen HIV op te sporen. Nu er meer en effectievere middelen in combinatie met elkaar gebruikt worden, lijkt deze doelstelling mogelijk wat overbodig te worden. Maar men moet niet vergeten, dat er een aantal HIV-patidnten niet tegen de gebruikte medicijnen kan. Bovendien is het resistentie-probleem verre van opgelost. De mate waarin resistentie optreedt hangt nauw samen met de mate waarin het virus zich nog kan vermenigvuldigen. Een stof - zoals DHEA - die een extra remming op de reproduktie van HIV geeft, en die bovendien normaal gesproken door het lichaam zelf geproduceerd wordt, is ons inziens cen welkorne uitbreiding van de wapens die tegen het HIV-virus kunnen worden ingezet

Bovendien heeft DHEA een aamal buitengewoon interessante andere werkingsmechanismen

De Fight for Life DHEA Studie:

Gekeken zal worden naar de verbetering op de kwaliteit van leven als gevolg van het gebruik van DHEA. Vergeleken zullen worden mensen, die ginfecteerd zijn met het HIV-virus, tegenover mensen die niet met het HIV-virus zijn besmet. Hieruit zal moeten blijken of het gebruik van DHEA meer voordeel oplevert voor HIV-positieve mensen, of dat DHEA de kwaliteit van het leven voor iedereen in gelijke mate bevordert. De studie zal een looptijd krijgen van tenminste twee jaar. Gedurende die periode zullen alle deelnemers/sters vier inaal per jaar onder controle staan van 66n van onze in deze terzake kundige artsen. Deelnemers/sters worden geacht bij het bezoek aan onze artsen een korte vragenlijst in te vullen. Yerder zal clan tevens algemeen lichamelijk onderzoek plaats vinden.

De kosten voor de deelnemers/sters:

DHEA is zonder recept verkrijgbaar via vrijwel alle drugstores in de US en in Nederland via een klein aantal apothekers en drogisten. Het wordt meestal verkocht in verpakkingen van 60 capsules van 50 mlg en kost dan ongeveer negentig gulden per pakket. (De 25 mlg per capsule verpakkingen hebben meestal 90 capsules en kosten dan f 70,-)

Deelnemers/sters aan onze studie betalen voor door ons verstrekte DHEA f 40,- per pakket van 60 capsules van 50 mlg - de helft van de winkel prijs. Daarboven dient men f 25,- per maand bij te dragen voor de kosten van het onderzoek, waarin begrepen om de drie maanden doktersbegeleiding (welke absoluut noodzakelijk is bij het gebruik van hogere hoeveelheden DHEA).

lemand, die 100 mlg DHEA per dag (2 caps.50 mlg p. dg.) wil gaan gebruiken, is dus f 65,- per maand kwijt, n.l. f 40, voor een pakket DHEA (60 caps. A 50 mlg) plus f 25,- deelriame aan de studie. Wil men 200 mlg per dag gaan gebruiken, kost dat twee keer f 40,- is dus f 80,- plus f 25,deelnamekosten is totaal f 105, per maand, etz.

Dank zij onze maandelijkse donateurs en verder afhankelijk van het aantal niet HIV-geinfecteerde deelnemers/sters (resp. niet-Aids-gediagnostiseerden) kunnen wij voor slechts f 275,per maand. aan een groep AIDS gediagnostiseerde patienten 1.200 mlg DHEA per dag beschikbaar stellen (dat zijn 12 pakketten - van 60 caps. 50 mlg - per maand). Deze patienten moeten voldoen aan enkele speciale voorwaarden; met name moet hun arts regelmatig viral load bepalingen laten uitvoeren en hun T4 cellen moeten lager zijn dan 350. Meer informatie hierover is telefonisch te verkrijgen via 020 - 627 50 93 of 020 - 626 26 40.

Opgeven voor deelname aan deze studie zowel voor HIV-geinfecteerde als niet-HIV-geinfecteerde mensen kan eveneens telefonisch.

De spreekuren waren in Amsterdam (Keizersgracht 670). Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak met een van onze artsen:

Stichting Fight for Life

Amsterdam


joe
Visitor
Jan 19, 2005 - 01:44   Edit Post Delete Post Move Post (Moderator/Admin Only)
hello i am thinking of moving to the netherlands, and i am looking for some office space. i am having a difficult time locating any office space, if anyone knows of any listings for space and price, it would mean alot of me if u could post them or send them to me. They can be anywhere in the netherlands, thank you for your help.

JonCoffey
Visitor
Mar 18, 2005 - 20:26   Edit Post Delete Post Move Post (Moderator/Admin Only)
Hi, We are interested in any english speakers in the Netherlands who are looking for part or full time work. If you are interested then please e-mail me at either katyshome@tiscali.co.uk or sherb@eze-hours.co.uk.

Many Thanks

Stefan
Visitor
Oct 14, 2005 - 10:20   Edit Post Delete Post Move Post (Moderator/Admin Only)
English pocketbooks, novels (cheap, used but good). www.buythebook.nl

hueimin69
Visitor
Dec 29, 2005 - 07:17   Edit Post Delete Post Move Post (Moderator/Admin Only)
I am looking for a Dutch friend who I met in Perth,Australia(1994).
His photos: http://hueimin69.travellerspoint.com/
If anyone knows his contact information, pls leave a message to : luck556616@yahoo.com.tw
Thank you very much!

unagi
Visitor
Dec 19, 2008 - 15:35   Edit Post Delete Post Move Post (Moderator/Admin Only)
to Joachim who was on flight KL 644, NY- Amsterdam on december 17 th and who missed his connection to Vienna. Did you get there on time ? if you want to e mail : unagi1@live.nl


Other Sections on Netherlands
(Also accessible from the title tabs)

Netherlands - Web Guide

Greenpeace
Greenpeace International
Independent international organization dedicated to the protection of the environment by peaceful means.
English - Ecology, Nature Conservation, NGOs, Peace, Web Guide - At greenpeace.org

More websites in the section Netherlands...


Home - Search - New - Web Guide: Ecology, Solidarity, Personal Growth, Social Change, Countries ...
Shopping Guide: Books, DVD, Music ... - Español - Contents, Index, Random - Archive - Board - Donate, About
Netherlands - Message Board - People in Action
https://peopleinaction.com/board/2/766.html